DA Logo

การสร้าง Certificate Signing Request (CSR) เพื่อขอ SSL Certificate ในระบบ DA

การสร้าง Certificate Signing Request (CSR) เพื่อขอ SSL Certificate ในระบบ DA

ถ้าใครไม่อยากใช้งาน SSL Free ที่ทางระบบ DA มีมาให้ สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้บริการ SSL Certificate แบบเสียเงินนั้น จำเป็นที่จะต้องสร้าง Certificate Signing Request (CSR) เพื่อนำเอา CSR ที่ได้ไปขอ Certificate กับผู้ให้บริการออกใบรับรอง Certificate นั่นเอง เพิ่มเติม: Let's Encrypt SSL Free บนระบบ D

LINE CHAT