DA Logo

การสร้าง User ใหม่ สำหรับเชื่อมต่อ MySQL/MariaDB ในระบบ DirectAdmin

การสร้าง User ใหม่ สำหรับเชื่อมต่อ MySQL/MariaDB ในระบบ DirectAdmin

โดยปกติแล้ว ในขั้นตอนของการสร้างฐานข้อมูล MySQL/MariaDB นั้น ระบบจะกำหนดให้มีการสร้าง Username ไปพร้อมๆกันอยู่แล้ว หลังจากที่เราสร้างฐานข้อมูลครั้งแรก เราก็จะมี User สำหรับไว้ใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูลในทันที แต่หากต้องการสร้าง User ใหม่ขึ้นมา เพื่อกำหนดสิทธิ์ให้เข้าถึงฐานข้อมูลได้เพิ่มเติม เช่น อนุญาตให

DA Logo

การเปลี่ยนรหัสผ่านฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ในระบบ DirectAdmin

การเปลี่ยนรหัสผ่านฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ในระบบ DirectAdmin

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ในกรณีที่จำรหัสผ่านไม่ได้ หรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ สามารถทำได้ในเมนู MySQL Management > คลิกที่ชื่อฐานข้อมูล > Change Password > ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ > Change การเปลี่ยนรหัสผ่านการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนั้น จะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านของ Username เดิมที่เค

DA Logo

สร้างฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ใน DirectAdmin

สร้างฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ใน DirectAdmin

วิธีการสร้างฐานข้อมูลใหม่ ในระบบ DirectAdmin ทั้ง MySQL และ MariaDB สามารถสร้างได้ที่เมนู MySQL Management > Create new Database การสร้างฐานข้อมูล MySQL/MariaDB สามารถกำหนด Database Name, Username, Password ที่ต้องกาได้ โดยค่า Default ของระบบ DirectAdmin จะขึ้นต้นด้วย Username ของระบบ DirectAdmin เช

LINE CHAT