DA Logo

การทำ Hotlink Protection ในระบบ DA

การทำ Hotlink Protection ในระบบ DA

Hotlink Protection คืออะไร? ลักษณะของ Hotlink Protection คือ การที่เว็บไซต์อื่นๆ นำเอาลิงก์เว็บไซต์ของเราไปใช้งาน เช่น รูปภาพ เป็นต้น ทำให้เกิดการเรียกใช้งานรูปภาพจากเว็บไซต์เรา แทนที่จะเรียกใช้งานจากเซ็บไซต์ต้นทางเอง ส่งผลให้เกิด Bandwidth เพิ่มขึ้น โดยที่ผู้ใช้งานไม่ได้เข้าเว็บไซต์ขชองเราโดยตรง ซึ

LINE CHAT