DA Logo

การทำ Site Redirects ผ่านระบบ DA ส่งผลต่อคะแนน SEO

การทำ Site Redirects ผ่านระบบ DA ส่งผลต่อคะแนน SEO

ในการณีที่เรามีการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง URL ภายในระบบเว็บไซต์ของเรา ทั้งในแบบชั่วคราวและแบบถาวร การตั้งค่า Site Redirect จะทำให้ผู้ใช้งาน และ Robots สามารถเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ของเราได้ รวมถึงจะถูกทำการ Redirect ไปยังหน้าใหม่ ตามการตั้งค่าของเรา ส่งผลดีต่อ SEO เพราะจะไม่เกิดหน้า Error 404

ประกาศสำคัญจาก บริษัท ดอท เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

Dot Enterprise Co., Ltd. Scam Notification Alert.


ประกาศ แจ้งเตือนมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็น บริษัท ดอท เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้ออกใบแจ้งค่าบริการปลอมและหลอกลูกค้าโอนเงินไป บัญชีม้า/หลอกลวง. กรณีทำธุรกรรมการเงิน โปรดตรวจสอบการโอนเงินทุกๆครั้ง ว่าบัญชีที่ลูกค้ากำลังโอนเงินนั้น ต้องในนาม "บริษัท ดอท เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด" เท่านั้น และอีเมลในระบบเราต้องเป็น @de.co.th เท่านั้น และทางเราจะส่งเมล์เรียกเก็บเงินไปยังเมล์ที่ทางลูกค้าลงทะเบียนไว้กับเรา เท่านั้น.

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ
Dot Enterprise, Co. Ltd.

 

This will close in 0 seconds

LINE CHAT