DA Logo

การตั้งค่า DNS TTL ใน DA

การตั้งค่า DNS Server จะต้องมีการกำหนดค่า TTL เพื่อบอกผู้ใช้งานถึงเวลาหมดอายุของ DNS เมื่อหลังจากหมดอายุแล้ว จะต้องร้องขอ DNS ใหม่ หรือ Query DNS ใหม่ ซึ่งค่านี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ DNS Server อีกด้วย เป็นเหมือนการแคชชิ่ง DNS ไว้กับเครื่องของผู้ใช้งาน จนกว่าจะหมดอายุตามเวลาของ TTL นั่นเอง ทำให้ไม่ต้อง Query DNS ทุกๆครั้งที่มีการ Reslove Domain Name ครับ

DNS Management

การตั้งค่า TTL ในระบบ DirectAdmin สามารถทำได้โดย ไปที่เมนู DNS Management > OVERRIDE TTL VALUE > Custom TTL > กรอกค่าเป็นตัวเลข หน่วยเป็นวินาที ซึ่งค่า Default TTL จะอยู่ที่ 3600 วินาที หรือ 1 ชั่วโมง เราสามารถตั้งค่าเพิ่มหรือลดได้ในส่วนนี้

Override TTL Value
TTL Value Custom

หมายเหตุ: ค่า TTL มีผลทั้งหมดใน DNS Record type