DA Logo

การทำ Site Redirects ผ่านระบบ DA ส่งผลต่อคะแนน SEO

การทำ Site Redirects ผ่านระบบ DA ส่งผลต่อคะแนน SEO

ในการณีที่เรามีการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง URL ภายในระบบเว็บไซต์ของเรา ทั้งในแบบชั่วคราวและแบบถาวร การตั้งค่า Site Redirect จะทำให้ผู้ใช้งาน และ Robots สามารถเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ของเราได้ รวมถึงจะถูกทำการ Redirect ไปยังหน้าใหม่ ตามการตั้งค่าของเรา ส่งผลดีต่อ SEO เพราะจะไม่เกิดหน้า Error 404

LINE CHAT