Cloud VPS คืออะไร?

Cloud VPS คืออะไร?

Cloud VPS (Virtual Private Server) คือเซิฟเวอร์ที่ใช้งานในรูปแบบของบริการออนไลน์บนคลาวด์ ซึ่งเป็นเซิฟเวอร์ที่แบ่งออกมาในรูปแบบของเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว ซึ่งจะมีพื้นที่เก็บข้อมูลและส่วนประมวลผลของเซิฟเวอร์ส่วนตัวของคุณอยู่ภายในเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ประโยชน์ของ Cloud VPS คือสามารถติดตั้งโปรแกรมและระบบป

LINE CHAT