DA Logo

การตั้งค่า Link private_html => public_html

การตั้งค่า Link private_html => public_html

วิธีการตั้งค่าสำหรับโฟเดอร์ private_html ให้มีข้อมูลเหมือนกับโฟเดอร์ publuc_html เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เนื่องจากระบบ DA จะมีการเรียกใช้งานเว็บไซต์ที่เข้าชมด้วย https:// ไปยังโฟเดอร์ private_html และการเรียก http:// ไปยังโฟเดอร์ public_html เพราะฉะนั้น อาจจะเกิดความซ้ำซ้อนของ Script ได้

LINE CHAT