DA Logo

การตั้งค่าเว็บให้ทำการ Redirect URL https:// ใน DA

การติดตั้ง SSL ให้กับโดเมนของเรา เราจะสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งแบบ http:// และ https:// พร้อมๆกัน แต่หากเราต้องการให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราเข้าใช้งานเฉพาะ https:// เท่านั้น เราสามารถตั้งค่าให้ทำการ Redirect http:// => https:// ในระบบ DA ได้ดังนี้

1. ไปยัง Domain > Setup และเลือกโดเมนที่คุณต้องการตั้งค่า Redirect HTTPS

2. ติ๊กถูกที่ “Force SSL with https redirect” เพื่อเปิดการใช้งานระบบ Redirect to https:// ทั้งหมด

3. จะเห็นข้อความยืนยันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ตามรูปด้านล่าง