DA Logo

การ Redirect www to non www หรือ non www to www

วิธีการตั้งค่าให้ทำการ Redirect โดเมนในลักษณะดังต่อไปนี้

  • www. to non www. เช่น https://www.cloudhost.in.th => https://de.co.th
  • non www. to www. เช่น https://de.co.th => https://www.cloudhost.in.th
  • No redirect สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งแบบมี www. และไม่มี www.

สามารถตั้งค่าได้ในเมนู Domain Setup > เลือกโดเมนที่เราต้องการ

จากนั้น ในส่วนของ Force Redirect เราสามารถตั้งค่าเลือกได้ทั้งหมด 3 แบบ ตามที่เราต้องการ โดยเราสามารถเลือกได้เพียง 1 รูปแบบเท่านั้น

สำหรับบทความนี้ หรือท่านที่กำลังหาข้อมูลอยู่ ทางเราขอแนะนำให้เลือกใช้งานแบบ non www. นะครับ เพื่อความสะดวกในการพิมพ์ของผู้ใช้งานเป็นหลัก