DA Logo

การ Redirect www to non www หรือ non www to www

การ Redirect www to non www หรือ non www to www

วิธีการตั้งค่าให้ทำการ Redirect โดเมนในลักษณะดังต่อไปนี้ www. to non www. เช่น https://www.cloudhost.in.th => https://de.co.thnon www. to www. เช่น https://de.co.th => https://www.cloudhost.in.thNo redirect สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งแบบมี www. และไม่มี www. สามารถตั้งค่าได้ในเมนู Domain Setup > เลือกโด

LINE CHAT